ZESPÓŁ SZKÓŁ W STAREJ NIEDZIAŁCE
.

 

        "Trzeba dzieciom dać serce, 

                               piękno i uśmiech,

         aby uczyły się kochać ludzi 

                     i wszystko, co je otacza”...  

                                                                                                                 Maria Kownacka

EGZAMIN GIMNAZJALNY

Egzamin gimnazjalny sprawdza stopień opanowania umiejętności i wiadomości

 istotnych dla przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych 

oraz dla języka obcego nowożytnego (nauczanego w szkole jako obowiązkowy).


Egzamin gimnazjalny
rok szkolny 2015/2016

Terminy składania dokumentów:
 - nie później niż do 15 października 2015 roku - rodzice składają opinie, podania,  zaświadczenia lekarskie oraz inną dokumentację, uprawniającą
do szczegółowych  dostosowań warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu/egzaminu;

 - do 20 listopada 2015 roku Rada Pedagogiczna rozpatruje dostępną  dokumentację, informując na piśmie rodziców poszczególnych uczniów
oproponowanych sposobach dostosowań;
 - do 24 listopada 2015 roku - rodzice składają podpis na oświadczeniu
o korzystaniu albo niekorzystaniu ze  wskazanych sposobów dostosowania;
 - do 30 listopada 2015 roku - przesłanie przez szkołę do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej pełnej listy  uczniów przystępujących do sprawdzianu/egzaminu w roku szkolnym 2015/2016.

Terminy egzaminu gimnazjalnego i wydłużenia czasowe:
18 kwietnia 2016 roku (poniedziałek) - Część humanistyczna
- historia i wiedza o społeczeństwie – godz. 9.00, czas trwania 60 minut (z wydłużeniem do 80 minut)
- język polski – godz. 11.00, czas trwania 90 minut (z wydłużeniem do 135 minut)
19 kwietnia 2016 roku (wtorek) - Część matematyczno-przyrodnicza
- przedmioty przyrodnicze – godz. 9.00 czas trwania 60 minut (z wydłużeniem do 80 minut)
- matematyka, godz. 11.00 czas trwania 90 minut (z wydłużeniem do 135 minut)
20 kwietnia 2016 roku (środa) - Język obcy nowożytny
- poziom podstawowy – godz. 9.00, czas trwania 60 minut (z wydłużeniem do 80 minut)
- poziom rozszerzony – godz. 11.00, czas trwania 60 minut (z wydłużeniem do 90 minut)
Terminy dodatkowe:01, 02 i 03 czerwca 2016 roku


18 kwietnia 2016 roku

* dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony

nie więcej niż o 20 minut, 

** dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony

nie więcej niż o 45 minut.


19 kwietnia 2016 roku

* dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony

nie więcej niż o 20 minut, 


** dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony

nie więcej niż o 45 minut.


20 kwietnia 2016 roku

* dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony 

nie więcej niż o 20 minut, 

** dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony

nie więcej niż o 30 minut.

Strona www za darmo dla Ciebie!